Geld besparen met dé

contractmanagement-tool

voor het MKB

> bekijk de prijzen

Direct aanvragen

Voorwaarden

 

 

Artikel 1. Definities.

1.1 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Emeritor een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

1.2 INCONTOone: de online contract management dienst van Emeritor Resource Development B.V. (hierna te noemen: “Emeritor”), statutair gevestigd te Nieuwkoop.

1.3 Dienst: het beschikbaar stellen en onderhouden van een online contract management oplossing via het internet door Emeritor voor De Klant.

1.4 Contracten: alle overeenkomsten of andere documenten die de Klant in het online managementsysteem invoert.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Emeritor ten aanzien van het gebruik van de Dienst door de Klant.

1.6 Partijen: Emeritor en de Klant tezamen.

1.7 Website: “INCONTOone.com”.

1.8 Algemene Voorwaarden: de onderstaande bepalingen, die tezamen de Algemene Voorwaarden vormen tot levering van de Dienst van Emeritor aan de Klant.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen van Emeritor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Klant gaat de Overeenkomst met Emeritor aan door zich te abonneren op de Dienst door middel van het invullen en versturen van het aanmeldformulier op de Website en het betalen van het gevraagde bedrag.

3.2 Emeritor heeft het recht om de Overeenkomst te weigeren, zonder opgaaf van redenen. In dat geval wordt het door de Klant betaalde bedrag teruggestort door Emeritor.

 

Artikel 4. Verplichtingen uit de Overeenkomst

4.1 De Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen als een zorgvuldig gebruiker van de Dienst. Emeritor zal zich als zorgvuldig aanbieder van de Dienst gedragen.

4.2 Het is de Klant niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor andere toepassingen dan wel op andere wijze dan is toegestaan.

4.3 Het is de Klant niet toegestaan de Dienst aan anderen aan te bieden.

4.4 De Klant zal ervoor zorgdragen dat haar medewerkers die gebruik maken van de Dienst op de hoogte zijn van de in dit artikel genoemde verplichtingen en zal toezien op naleving hiervan.

 

Artikel 5. Levering van de Dienst

5.1 Emeritor zal de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Emeritor zal de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee de Klant de Dienst kan gebruiken en configureren.

5.2 De door Emeritor geboden Dienst bestaat uit het verlenen van toegangsrechten tot software op persoonlijke pagina’s via de Website. Deze software kan online gebruikt worden door de Klant voor het beheren van afgesloten Contracten met derden. De online contract management oplossing bestaat uit verschillende modules. Door middel van het aanmeld formulier op de website van INCONTOone wordt gebruik van het aantal modules overeengekomen.

5.3 Emeritor is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van de Klant of die van derden.

5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Klant verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de resultaten van de Dienst worden ingezet.

 

Artikel 6. Onderhoud

6.1 Emeritor spant zich in de Dienst 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar te houden voor de Klant. Emeritor staat er niet voor in dat de Dienst zonder onderbrekingen zal functioneren. Emeritor zal zich er voor inspannen eventuele gebreken in de programmatuur van de Dienst binnen redelijke termijn te herstellen.

6.2 Emeritor heeft het recht om de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van zowel de Dienst zelf als de webservers. Emeritor zal zich inspannen dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en de Klant daarvan tijdig van tevoren op de hoogte te stellen.

6.3 Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Emeritor de Klant daarvan voortijdig op de hoogte stellen. In dat geval kan de Klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften.

6.4 Emeritor is niet gehouden tot het vergoeden van enige schade als gevolg van dergelijk onderhoud van de Dienst.

 

Artikel 7. Hosting

7.1 De Klant is verantwoordelijk voor een mogelijke overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van gegevens over het internet via de server van de Klant van en naar de website van INCONTOone).

7.2 De Klant is verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hosting pakket specificaties.

7.3 Overschrijding van de hosting pakket specificaties wordt schriftelijk bekend gemaakt aan de Klant. Indien een reactie van de Klant uitblijft, worden de benodigde wijzigingen aan het pakket dertig (30) dagen na de bekendmaking doorgevoerd.

 

Artikel 8. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

8.1 De Klant bepaalt welke informatie en/of welke documenten met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Emeritor heeft geen kennis van deze informatie. De Klant staat ervoor in dat de opgeslagen informatie en documenten juist en rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Emeritor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. De Klant vrijwaart Emeritor voor aanspraken van derden ten aanzien van het onrechtmatig gebruik van informatie en/of documenten door de Klant in verband met de Dienst.

8.2 In het geval Emeritor kennis heeft van het onrechtmatig opslaan dan wel uitwisselen van informatie en/of documenten door de Klant, zal Emeritor de toegang daartoe blokkeren. In dat geval behoudt Emeritor zich het recht voor om de informatie en/of documenten van de Klant te verwijderen. Emeritor is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

8.3 De Klant moet de door Emeritor verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord geheim houden. Emeritor is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden.

8.4 In geval van een vermoeden bij de Klant dat gebruikersnamen en wachtwoorden door onbevoegden worden gebruikt, dient zij Emeritor daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Emeritor heeft in dat geval het recht doeltreffende maatregelen te nemen.

8.5 In geval van wijziging in namen, emailadressen of andere belangrijke data in het kader van het uitvoeren van de Dienst, stelt de Klant Emeritor daarvan spoedig op de hoogte.

 

Artikel 9. Support

Emeritor zal de Klant telefonisch en online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via telefoon en email. Emeritor zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Emeritor kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. De ondersteuning is beperkt tot vragen met betrekking tot de functionaliteit van de Dienst, vragen met betrekking tot de inhoud van documenten, administratie en/of fiscaal advies zijn daarvan uitgesloten. Emeritor kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor support in aanmerking komt.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Emeritor behoudt zich het recht voor de naam van de Klant te gebruiken als referentie en deze openbaar te maken, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11. Non-Concurrentie

11.1 Het is de Klant niet toegestaan om gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na het eindigen daarvan, een werknemer van Emeritor direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van Emeritor, tenzij hiervoor schriftelijk goedkeuring is verleend.

11.2 Voor iedere inbreuk op de bepaling van artikel 11.2 verbeurt Emeritor een direct opeisbare boete van EUR 50.000,-‐‐ per overtreding dan wel EUR 1.000,-‐‐ per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van Emeritor om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren de eventuele kosten om de rechten van Emeritor zowel in als buiten rechte te handhaven – waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling– alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en de aansprakelijkheid daarvan vast te stellen.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

12.1 Alle door Emeritor bij de dienstverlening gebruikte apparatuur en programmatuur blijven eigendom of intellectuele eigendom van Emeritor of diens toeleveranciers, ook indien de Klant een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Emeritor.

 

Artikel 13. Contractduur en opzegging

13.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode.

13.2 Indien geen duur van de Overeenkomst wordt overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

13.3 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

13.4 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode automatisch verlengd voor dezelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand .

13.5 Emeritor heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: (a) de Klant in staat van faillissement is verklaard, aan de Klant surseance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van de Klant, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van de Klant is gelegd; (b) de Klant in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. (c) de Klant valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Klant een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

 

Artikel 14. Prijzen en tarieven

14.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2 Emeritor behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden bekend gemaakt uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden. 14.3 Eenmaal per jaar zal Emeritor een inflatiecorrectie toepassen.

 

Artikel 15. Betaling

15.1 De vergoeding van de door Emeritor te leveren Dienst wordt tijdens de aanmeldprocedure op de Website aan de Klant kenbaar gemaakt. Aan het einde van het aanmeldproces betaalt de Klant vooraf een abonnement voor het daaropvolgende jaar.

15.2 Een maand voor het verstrijken van de abonnementstermijn ontvangt de Klant een factuur van de kosten voor verlenging. Deze factuur wordt door de Klant binnen een termijn van veertien (14) dagen betaald.

15.3 In geval betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen uitblijft, ontvangt de Klant een herinneringsmail. Als binnen een maand na verzending van de eerste factuur geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt de toegang tot INCONTOone afgesloten. Pas na betaling zal deze heropend worden.

15.4 Het is de Klant niet toegestaan zich op verrekening te beroepen. Als de Klant meent aanspraken terzake de Overeenkomst met Emeritor te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 16. Incassokosten

16.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van de Klant.

16.2 Partijen komen in verband met het bepaalde in artikel 16.1 overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EUR 250,-.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 De totale aansprakelijkheid van Emeritor wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst of uit enige andere hoofde isis in alle gevallen beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de vergoeding die de Klant heeft betaald voor het gebruik van de Dienst in het desbetreffende jaar.

17.2 De aansprakelijkheid van Emeritor voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers is uitgesloten. Eveneens uitgesloten is de aansprakelijkheid van Emeritor wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

17.3 Schade waarvoor Emeritor op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien de Klant deze zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Emeritor, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

 

Artikel 18 Verwerking persoonsgegevens

18.1 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Dienst door de Klant worden verwerkt, ligt bij de Klant. De Klant staat er jegens Emeritor voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Klant vrijwaart Emeritor tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

18.2 De Klant heeft op grond van wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als ‘verantwoordelijke’ verplichtingen tegenover derden. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Klant.

 

Artikel 19. Slotbepalingen

19.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze Overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

19.2 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen Partijen schriftelijk overeengekomen.

19.3 Indien een bepaling van de Overeenkomst of van de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Emeritor het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor de Klant niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

19.4 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de Overeenkomst opgenomen bepalingen.

19.5 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.6 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en verbintenissen zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam.